Waalcampusraad

Elke onderwijs organisatie is verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) aan te stellen en bij iedere opvangorganisatie moet er een oudercommissie (OC) zijn. 

Omdat Waalcampus zowel onderwijs als opvang aanbiedt, is ervoor gekozen om de medezeggenschapsraad en oudercommissie samen te voegen. Wij noemen dit de Waalcampusraad (WR). Via de Waalcampusraad kunnen ouders en teamleden meepraten over het beleid van Waalcampus. De Waalcampusraad bestaat  uit twee teamleden en minimaal drie ouders bestaan.

De Waalcampusraad praat mee over alles wat met Waalcampus te maken heeft. De directie legtt belangrijke besluiten voor aan de Waalcampusraad. Zij hebben op sommige onderwerpen instemmingsrecht, dat wil zeggen dat ze Ja of Nee kunnen zeggen tegen bepaalde besluiten (jaarplan, campusgids, besteding van de vrijwillige ouderbijdrage). Op andere onderwerpen heeft de Waalcampusraad adviesrecht (toekomstplannen, aanstellingsbeleid. De directie reageert serieus op ieder advies, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. De Waalcampusraad mag ongevraagd ook adviezen doen aan de directie.

Samen met andere scholen vallen we onder het bestuur van het WSKO. WSKO heeft een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taken en bevoegdheden zijn in een reglement vastgelegd en hebben betrekking op zaken die alle scholen aangaan.

Klik hier voor de leden van de Waalcampusraad

Klik hier voor het huishoudelijk reglement